Matura tuż za rogiem… Tydzień #11

Optyka falowa i geometryczna

Jedenasty tydzień to optyka falowa i geometryczna. Na uwagę zasługuje fakt, że w tym „pandemicznym” roku sporo, z listy zagadnień obowiązkowych na egzaminie, w tym fragmencie fizyki zostało usunięte. Nie obowiązuje znajomość opisu metod wyznaczania szybkości światła, wyznaczanie długości fali świetlnej przy użyciu siatki dyfrakcyjnej oraz całe zjawisko polaryzacji. Z drugiej strony należy pamiętać, że część zagadnień z zakresu optyki geometrycznej występuje tylko w podstawie programowej gimnazjum np. cały fragment dotyczący zwierciadeł kulistych.

Podstawa programowa

Co wobec tego trzeba wiedzieć, rozumieć i umieć? 

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne

Zdający:

Fale elektromagnetyczne i optyka
Zdający:
(GIM) porównuje (wymienia cechy wspólne i różnice) rozchodzenie się fal mechanicznych i elektromagnetycznych;
(GIM) wyjaśnia powstawanie obszarów cienia i półcienia za pomocą prostoliniowego rozchodzenia się światła w ośrodku jednorodnym;
(GIM) wyjaśnia powstawanie obrazu pozornego w zwierciadle płaskim, wykorzystując prawa odbicia; opisuje zjawisko rozproszenia światła przy odbiciu od powierzchni chropowatej;
(GIM) opisuje skupianie promieni w zwierciadle wklęsłym, posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej, rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez zwierciadła wklęsłe;
(GIM) opisuje (jakościowo) bieg promieni przy przejściu światła z ośrodka rzadszego do ośrodka gęstszego optycznie i odwrotnie;
(GIM) opisuje bieg promieni przechodzących przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą (biegnących równolegle do osi optycznej), posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej;
(GIM) rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez soczewki, rozróżnia obrazy rzeczywiste, pozorne, proste, odwrócone, powiększone, pomniejszone;
(GIM) wyjaśnia pojęcia krótkowzroczności i dalekowzroczności oraz opisuje rolę soczewek w ich korygowaniu;
(GIM) opisuje zjawisko rozszczepienia światła za pomocą pryzmatu;
(GIM) opisuje światło białe jako mieszaninę barw, a światło lasera jako światło jednobarwne;
(GIM) podaje przybliżoną wartość prędkości światła w próżni; wskazuje prędkość światła jako maksymalną prędkość przepływu informacji;
(GIM) nazywa rodzaje fal elektromagnetycznych (radiowe, mikrofale, promieniowanie podczerwone, światło widzialne, promieniowanie nadfioletowe i rentgenowskie) i podaje przykłady ich zastosowania.

(LO) opisuje widmo fal elektromagnetycznych i podaje źródła fal w poszczególnych zakresach z omówieniem ich zastosowań;
(LO) opisuje doświadczenie Younga;
(LO) stosuje prawa odbicia i załamania fal do wyznaczenia biegu promieni w pobliżu granicy dwóch ośrodków;
(LO) opisuje zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia i wyznacza kąt graniczny;
(LO) rysuje i wyjaśnia konstrukcje tworzenia obrazów rzeczywistych i pozornych otrzymywane za pomocą soczewek skupiających i rozpraszających;
(LO) stosuje równanie soczewki, wyznacza położenie i powiększenie otrzymanych obrazów

Równania

Jakie równania związane z tą tematyką znajdziemy w karcie wzorów maturalnych?

Zestaw zadań

Zadanie 1

Przedmiot o wysokości 2 cm ustawiono w odległości 15 cm od wklęsłego zwierciadła kulistego o promieniu krzywizny 10 cm.

a) Oblicz zdolność skupiającą takiego zwierciadła?

b) Oblicz odległość od soczewki w jakiej powstanie obraz oraz jaka będzie jego wysokość?

Zadanie 2

Oblicz promień krzywizny soczewki płasko-wklęsłej wykonanej z materiału o bezwzględnym współczynniku załamania 1,4, jeśli w powietrzu soczewka ta ma zdolność skupiającą –4D.

Zadanie 3

Promień światła monochromatycznego przechodzi z wody do szkła padając pod kątem 50o do powierzchni wody. Przyjmij, że bezwzględny współczynnik załamania tego szkła ma wartość 1.5.

Oblicz:

a) współczynnik załamania szkła względem wody,

b) kąt załamania,

c) szybkość światła w szkle.

Zadanie 4

Zwierciadło kuliste wklęsłe ma zdolność skupiającą 10 D. Gdzie należy ustawić przedmiot, by otrzymać powiększenie 0,5.

Zadanie 5

W odległości 2 cm od wklęsłego zwierciadła kulistego umieszczono przedmiot o wysokości 1 cm. Promień krzywizny powierzchni zwierciadła wynosi 10 cm. Oblicz odległość uzyskanego obrazu przedmiotu od zwierciadła oraz jego wysokość?

Zadanie 6
Arkusz egzaminu maturalnego z fizyki CKE – maj 2021 – poziom rozszerzony.

a)

b)

c)

Zadanie 7
Arkusz egzaminu maturalnego z fizyki CKE – maj 2020 – poziom rozszerzony.

a)

b)

c)

d)

Zadanie 8
Arkusz egzaminu maturalnego z fizyki CKE – maj 2019 – poziom rozszerzony.

a)

b)

c)

Zadanie 9
Arkusz egzaminu maturalnego z fizyki CKE – maj 2018 – poziom rozszerzony.

a)

b)

Zadanie 10
Arkusz egzaminu maturalnego z fizyki CKE – maj 2017 – poziom rozszerzony.

a)

b)

Zadanie 11
Arkusz egzaminu maturalnego z fizyki CKE – maj 2017 – poziom rozszerzony.
Zadanie 12
Arkusz egzaminu maturalnego z fizyki CKE – maj 2016 – poziom rozszerzony.

a)

b)

c)

Zadanie 13
Arkusz egzaminu maturalnego z fizyki CKE – maj 2016 – poziom rozszerzony.
Zadanie 14
Arkusz egzaminu maturalnego z fizyki – maj 2015 – poziom rozszerzony.
Zadanie 15
Arkusz egzaminu maturalnego z fizyki CKE – maj 2017 – poziom podstawowy.

a)

b)

Zadanie 16
Arkusz egzaminu maturalnego z fizyki CKE – maj 2017 – poziom rozszerzony.

a)

b)

c)

d)

e)


Odpowiedzi do zadań

Zadanie 1

20D, 7.5 cm, 1cm

Zadanie 2

10 cm

Zadanie 3

1.128, 34.7o, 200 000 kms-1

Zadanie 4

30 cm

Zadanie 5

-3.33 cm, 1.67 cm

Zadanie 6

a)

b)

c)

Zadanie 7

a)

b)

c)

d)

Zadanie 8

a)

b)

c)

Zadanie 9

a)

b)

Zadanie 10

a)

b)

Zadanie 11
Zadanie 12

Zadanie 13
Zadanie 14
Zadanie 15

a)

b)

Zadanie 16

a)

b)

c)

d)

e)


Symulacje

Garść symulacji związanych z hydrostatyką i polem grawitacyjnym.




Zdjęcie autorstwa Dobromir Hristov z Pexels

%d blogerów lubi to: